لیست قیمت کولر گازی اُجنرال

مدل مشخصات عمده فروشی مصرف کننده
                                                                                                                                                      مدلهای دیواری تک پانل B
ASGC12AWC 12000 بی تی یو سرما                         2,290,000                          2,450,000 
ASGS12AUC 12000 بی تی یو سرما (مخصوص مناطق حاره ای)                         2,450,000                          2,620,000 
ASGS12RWC 12000 بی تی یو سرما و گرما                         2,720,000                          2,910,000 
ASGS18AVT 18000 بی تی یو سرما                         3,600,000                          3,850,000 
ASGS18RVT 18000 بی تی یو سرما و گرما                         3,840,000                          4,110,000 
ASGS24AWT 24000 بی تی یو سرما                         4,250,000                          4,550,000 
ASGS30AVT 30000 بی تی یو سرما                         5,900,000                          6,310,000 
ASGS30RVT 30000 بی تی یو سرما گرما                         5,780,000                          6,180,000 
                                                                                                               مدلهای اینورتر پنل دیواری- با ریموت کنترل دستی - کلاس انرژی A
ASGS12LECA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 12000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                         3,530,000                          3,780,000 
ASGS18LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 18000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                         5,030,000                          5,380,000 
ASGS24LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 24000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                         6,070,000                          6,490,000 
ASGS30LFCA اسپلیت یونیت تک پنل سرد وگرم به ظرفیت 30000 بی تی یو - کلاس انرژی A - اینورتر                         6,765,000                          7,240,000 
                                                                                                                                                 مدلهای دیواری تک پانل (جدید) 
ASGA18FUTV-PZ 18000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                         4,550,000                          4,870,000 
ASGA24FUTV-PZ 24000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                         5,110,000                          5,470,000 
ASGA30FUTV-PZ 30000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                         6,690,000                          7,160,000 
ASGA36FUTV-PZ 36000 بی تی یو سرما (مخصوصا مناطق حاره ای - تروپیکال بامبرد R410A                         7,650,000                          8,190,000 
                                                                                                                                 مدلهای سقفی دیواری تک پانل - کلاس انرژی B
AWGC36AXT 36000 بی تی یو سرما                         7,230,000                          7,740,000 
                                                                                                                                                          مدلهای پنجره ای
AXGA18AVTR 18000 بی تی یو سرما بدون ریموت کنترل                         1,480,000                          1,580,000 
AXGA18AUTR
AXGA24AUTR 24000 بی تی یو سرما بدون ریموت کنترل                         1,680,000                          1,800,000