اجنرال

معنای گرید انرژی(برچسب انرژی) در کولر گازی چیست؟

 

جهت بررسی گرید انرژی ابتدا مفاهیم EER و COP و COOLING LOAD IN – KW/TON را بررسی خواهیم نمود:

 

KW/TON : این واحد اغلب جهت سیستمهای بزرگ اداری و صنعتی٬ پمپ های گرمایشی و سیستم های سردسازی استفاده می شود٬ که نسبت انرژی مصرفی بر حسب کیلووات بر نرخ گرمای دفع شده برحسب تن می باشد.

 

هرچقدر این عدد کوچکتر باشد بازده بیشتر است.

 

Kw/ton = PC /ER

 

PC = energy consumption (kw)

 

ER = heat removed (ton)

 

COP : coefficient of performance ضریب عملکرد :

 

COP = EU / EA

 

EU : useful energy acquired (btu in imperial units)

 

EA : energy applied (btu in imperial units)

 

ضریب عملکرد برابر است با : نسبت انرژی مفید بدست آمده بر انرژی بکاربرده شده.

 

ضریب عملکرد در سرمایش : نسبت گرمای دفع شده بر انرژی ورودی به کمپرسور

 

ضریب عملکرد در گرمایش : گرمای بدست امده بر انرژی ورودی به کمپرسور

 

هر چقدر عدد ضریب عملکرد بزرگتر باشد بازده بیشتر است.

 

EER : energy efficiency ratio نسبت راندمان انرژی :

 

EER = Ec / PA

 

Ec : net cooling capacity (btu/h)

 

PA : applied electrical power (watts)

 

نسبت راندمان انرژی برابر است با : ظرفیت سرمایشی شبکه بر توان الکتریکی بکاربرده شده.

 

هر چقدر عدد نسبت راندمان انرژی بزرگتر باشد بازده بیشتر است.

 

رتبه بندی برچسب انرژی بصورت زیر است :

EER :

گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از ۳.۲باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی۳تا ۳.۲باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی ۲.۸تا ۳باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی ۲.۶تا ۲.۸باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید E: اگر ضریب کمتر از ۲.۶باشد در این رتبه قرار می گیرد.

COP :

گرید A: اگر ضریب دستگاه بیشتر از ۳.۶باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید B:اگر ضریب دستگاه مساوی۳.۴تا ۳.۶باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید C:اگر ضریب دستگاه مساوی ۳.۲تا ۳.۴باشد در این رتبه قرار می گیرد.

گرید D: اگر ضریب دستگاه مساوی ۲.۸تا ۳.۲باشد در این رتبه قرار می گیرد.